Booking

Kalendar
ili
Nacionalna središnjica za usklađivanje spašavanja na moru: 9155

Vlasnici jahti i brodica na web adresi www.peljar.cvs.hr

mogu pogledati prvi hrvatski on line peljar jadranskog mora - tu se mogu naći digitalne karte Jadrana sa ucrtanim plovnim oznakama i svjetionicima, pogledati neku od 3000 fotografija lokaliteta na Jadranu, proučiti nautički priručnik i još puno toga što je za nautičare zanimljivo i važno.


Dolazak i boravak stranih jahti i brodica
Strane jahte i brodice mogu dolaziti i boraviti u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske radi razonode, turističkog krstarenja i sudjelovanja u sporstkim natjecanjima ili nautičkim sajmovima.

Plovilo je brodica ili jahta strane državne pripadnosti. Zapovjednik plovila je osoba koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje.

Vinjeta je oznaka kojom se dokazuje prijava dolaska, ispunjenje uvjeta za plovidbu u Republici Hrvatskoj te plaćanje naknade za sigurnost plovidbe, naknade za svjetlarinu i pomorsko informativnu kartu.

Plovilom se ne smije obavljati prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj uz naplatu, odnosno obavljati gospodarsku djelatnost.

Za plovila koja obavljaju kabotažu (prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka) bez odobrenja ministarstva nadležnog za pomorstvo predviđene su novčane kazne i zaštitna mjera oduzimanja plovila.

Zapovjednik plovila prilikom uplovljenja u unutrašnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole, te ishoditi vinjetu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi. 

Luke otvorene za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj su: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša- Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Korčula, Vela Luka, Ubli (Lastovo), Ploče, Metković i Dubrovnik.
Od 01. 04. do 31. 10. sezonski su otvorene luke za međunarodni promet: ACI marina Umag, Novigrad (Istra), Sali, Božava, Primošten-Kremik, Stari Grad (otok Hvar), Hvar (luka), Vis (luka), Komiža, Cavtat.

Zapovjednik plovila koje se u Republiku Hrvatsku dovodi kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe ishoditi vinjetu u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

Lučka kapetanija ili ispostava izdaje vinjetu na temelju dokumentacije koju je zapovjednik plovila dužan priložiti:
 • Popis posade koji uključuje posadu i putnike na plovilu koji lučka kapetanija ili ispostava ovjerava potpisom i pečatom.Ukoliko zapovjednik plovila tjekom boravka i plovidbe u Republici Hrvatskoj za vrijeme valjanosti vinjete ne namjerava mjenjati posadu, ne treba se više prijavljivati lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi. Zapovjednik plovila može u Hrvatskoj iskrcati posadu s kojom je doplovio iz inozemstva i u tom slučaju promjenu posade mora prijaviti kapetaniji, te sa tako promjenjenom posadom mora isploviti iz Republike Hrvatske.
 • Popis osoba. Zapovjednik plovila može u Republici Hrvatskoj promjeniti posadu, pod uvjetom da prilikom ishođenja vinjete u lučkoj kapetaniji ili ispostavi ovjeri Popis osoba. Ukupan broj osoba na popisu ne smije biti veći od dvostrukog kapaciteta plovila. Međutim ako u trenutku ishođenja vinjete zbog opravdanih razloga nije moguće navesti sve osobe koje će boraviti na plovilu tijekom valjanosti vinjete, uz dopuštenje lučke kapetanije sve preostale osobe upisuju se prilikom prvog ukrcaja novih članova posade. Iznimno, uz dopuštenje lučke kapetanije Popis osoba može se povećati do najviše 30% kapaciteta plovila pod uvjetom da se na plovilu nalazi vlasnik plovila. Zapovjednik plovila za koje se u cijelosti ( do dozvoljenog broja osoba) ispuni Popis osoba ne mora se više javljati lučkoj kapetaniji radi izmjene osoba navedenih u popisu. Broj izmjena osoba navedenih u popisu nije ograničen. U situaciji da se umjesto osobe navedene u Popisu osoba mora ukrcati neka druga osoba, o tome se mora prije isplovljavanja iz luke izvjestiti lučku kapetaniju ili ispostavu radi odgovarajuće izmjene popisa osoba. Osobe koje borave na plovilu za vrijeme boravka u luci nije potrebno prijavljivati.
 • Dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu prema nacionalnom propisu države čiju zastavu vije. Ako plovilo nema dokaz o sposobnosti za plovidbu sukladno nacionalnim propisima države zastave, lučka kapetanija ili ispostava obavit će redoviti pregled plovila sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.
 • Dokaz da je osoba koja zapovjeda plovilom sposobna upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske. Strani državljani koji po nacionalnom propisu države čiju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljeni za upravljanje plovilom, moraju ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti sukladno propisima Republike Hrvatske. Strani državljani koji po nacionalnom propisu države čiju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljeni za upravljanje plovilom, moraju ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti sukladno propisima Republike Hrvatske najkasnije do 01. siječnja 2006. god.
 • Dokaz o osiguranju od odgovornosti za nematerijalne štete za plovila s porivnim uređajem većim od 15 kW.
 • Dokaz o vlašništvu plovila odnosno punomoć temeljem kojega se može potvrditi da je vlasnik plovila suglasan za davanja plovila na korištenje.
Ishođenjem vinjete podmiruju se sve obaveze koje uključuju naknade za:
 • sigurnost plovidbe
 • korištenje objekata sigurnosti plovidbe (svjetlarina)
 • pomorsku informativnu kartu
 • upravnu pristojbu
Sustav popusta za stalne goste ostao je nepromjenjen.

Vinjeta se lijepi na vidljivom dijelu trupa ili nadgrada plovila, a odrezak vinjete na Popis osoba.
Rok valjanosti vinjete je godina dana od dana izdavanja.
Vinjetu ne mora imati plovilo čija je duljina kraća od 2,5 m ili ima ukupnu snagu porivnih strojeva manju od 5 kW.
Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. Kajak, sandolina, pedalina i sl.).
Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Zapovjednik plovila dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:
 • podvrgnuti se graničnoj kontroli u jednoj od luka otvorenih za međunarodni promet
 • ovjeriti popis posade u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.
Plovilo koje sudjeluje na sportskim natjecanjima ili dolazi u RH radi izlaganja na nautičkom sajmu ne mora imati vinjetu, pod uvjetom da je organizator sportskog natjecanja ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja ili sajma.

Oslobođenje se odnosi na plovila koja se izlažu na nautičkom sajmu bez namjere plovidbe u Republici Hrvatskoj.

Organizator sportskog natjecanja dužan je uz prijavu obavezno priložiti i popis osoba koje će se nalaziti na plovilu.

Red u lukama i na pomorskom dobru
Brodice i brodovi ne smiju se približavati obali na ovim udaljenostima:
 • brodovi i brodice za sport i zabavu (razonodu) - na udaljenost manju od 200 m
 • motorne brodice i jedrilice - na udaljenost manju od 50m.
 • brodice na vesla smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.
U morskom prostoru uz plaže brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj 50 m od ograde uređene plaže, odnosno 150 m od obale prirodne plaže.

Brodice na mlazni pogon (skuteri, ski i sl.) mogu prolaziti do područja na kojem je glisiranje dozvoljeno samo u propisano označenim morskim prolazima najmanjom mogućom brzinom.

Gliseri mogu glisirati na udaljenosti većoj od 300 m od obale i to na području na kojem nije zabranjeno glisiranje. Vlasniku ili korisniku brodske VHF radijske postaje na brodu ili brodici zabranjeno je prenositi lažne i pogrešne signale i priopćenja, posebno za opasnost, žurnost, sigurnost ili identifikaciju.

Obuka skijaša na moru može se obavljati samo na područjima koja su za to određena i na propisni način označena.
Kapetanija određuje područje na kojima je zabranjeno skijanje i područja na kojima je dozvoljeno učiti skijati na moru, te način njihovog označavanja.
Zabranjeno je bez odobrenja kapetanije: jedrenje na dasci, glisiranje, kupanje i plivanje u lukama.
Zabranjeno je jedrenje na dasci u području ulaza u luku i na plovidbenim putovima, u uskim prolazima i unutar uređene plaže.

Poljetanje i slijetanje padobranom i zrakoplovom na pomorskom dobru dozvoljeno je samo s propisano obilježenih površina.
Zabranjeno je kupanje i plivanje izvan ograđenog morskog prostora uređene plaže.
Zabranjeno je kupanje i plivanje na udaljenosti većoj od 100 m od obale prirodne plaže.
Zabranjeno je kupanje i plivanje na plovidbenim putovima i uskim prolazima.

Zaštita morskog okoliša
Zabranjeno je u more i na morsku obalu bacati, odlagati ili ispuštati zauljene vode, fekalije te plastični, metalni, stakleni i ostali kruti ili tekući otpad koji onečišćuje okoliš. Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje dijelova arheoloških nalazišta i povijesnih podrtina. Za zaštićena morska područja (nacionalni parkovi prirode) važe posebni propisi vezani za red i ponašanje.

Podvodne aktivnosti
Pod pojmom podvodnih aktivnosti podrazumijeva se ronjenje radi razonode i sporta.
Diving in Cres and Losinj Državljani Republike Hrvatske i strani državljani smiju roniti samo uz posjedovanje valjane ronilačke iskaznice koju izdaje Hrvatski ronilački savez. Iskaznica za podvodno ronjenje vrijedi godinu dana od datuma izdavanja te se izdaje jedino roniocima koji imaju valjanu dozvolu za ronjenje koju priznaje nadležno Ministarstvo. Područje ronjenja mora biti vidljivo obilježeno, i to postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 cm ili visoko istaknutom ronilačkom zastavicom na plovilu s kojega se obavlja ronjenje. Ronjenje je zabranjeno u dijelovima unutrašnjih morskih voda koji obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa. Najveća dozvoljena dubina sportsko-rekreativnog ronjenja sa zrakom iznosi 40 m. Ronjenje u zaštićenim zonama može se obavljati uz posjedovanje odobrenja sukladno Pravilniku o podvodnim aktivnostima. Sukladno navedenom pravilniku ronjenje može biti organizirano ili individualno. Organizator ronjenja može biti ronilački centar, ronilačka udruga, ronilački klub ili druga fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Individualno ronjenje može se obavljati samo uz odobrenje za individualno ronjenje koje izdaje lučka kapetanija/ispostava. Za izdavanje odobrenja za individualno ronjenje potrebno je:
 • imati valjanu ronilačku iskaznicu
 • uplatiti iznos propisan pravilnikom o podvodnim aktivnostima.
Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u najbližoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.
vrh stranice