Booking

Kalendar
ili
JADRANKA TURIZAM d.o.o., sa sjedištem u Malom Lošinju, Dražica 1, OIB 25295166877 (u daljnjem tekstu: JADRANKA TURIZAM), poštuje privatnost svih osoba čije osobne podatke prikuplja i to je jedno od temeljnih načela našeg poslovanja. Ovim politikama privatnosti želimo Vas obavijestiti i pobliže objasniti koje osobne podatke kao voditelj obrade prikupljamo, u koju svrhu, kako ih štitimo i koja su Vaša prava. 
 

SADRŽAJ

OPĆI DIO
 • VODITELJ OBRADE I ZAKONSKI OKVIR 
 • OPSEG PRIMJENE 
 • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA 
 • NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA 
 • ZAKONITOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA 
 • VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU 
 • DOSTAVA PODATAKA TREĆIM SUBJEKTIMA 
 • VRIJEME ČUVANJA PODATAKA 
 • PRAVA ISPITANIKA 
 • ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE 
 • IZVORI OSOBNIH PODATAKA 
 • TEHNIČKA I ORGANIZACIJSKA ZAŠTITA PODATAKA 
 • POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA 
POSEBNI DIO 
 • BORAVAK U OBJEKTIMA (hoteli, apartmani, kampovi) 
 • MJENJAČKO MJESTO 
 • IZLETI, KONCERTI, TRANSFERI I DRUGE USLUGE 
 • ČLANSTVO U PROGRAMIMA VJERNOSTI 
 • NAGRADNA IGRA / ANKETNI OBRAZAC 
 • KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI 
 • SELEKCIJA KADROVA 
 • RADNI ODNOS I OSTALI USPOREDIVI ODNOSI 
 • POSLOVNI PARTNERI 
 • VRIJEME ČUVANJA 
 • JAVNE OBJAVE 
 • NEWSLETTERI  
 • VIDEO NADZOR 
 • WEB, KOLAČIĆI (COOKIES) I INTERNETSKE TEHNOLOGIJE 
 • ZAVRŠNE ODREDBE 

Opći dio - Osnovne informacije

Voditelj obrade i zakonski okvir
JADRANKA TURIZAM, kao voditelj obrade obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka vrši se u skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka-GDPR) (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a primjenjuju se u Republici Hrvatskoj. 
Opseg primjene
Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju obavlja JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade, osim ako je drugom politikom ili drugim dokumentom JADRANKE TURIZAM drugačije propisano za neku pojedinu obradu. U svakom slučaju osnovna načela obrade osobnih podataka, kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka i ostale odredbe određene u Općem dijelu ove Politike primjenjuju se bez iznimke na svaku obradu osobnih podataka bez obzira je li takva obrada posebno obrađena u Posebnom dijelu ove Politike ili ne. U Posebnom dijelu Politika detaljnije su obrađeni posebni slučajevi obrade podataka koji predstavljaju glavninu svih obrada koje obavlja JADRANKA TURIZAM. 
Službenik za zaštitu podataka
JADRANKA TURIZAM je imenovala službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati putem adrese: dpo@jadranka.hr odnosno putem pošte na adresu JADRANKA TURIZAM d.o.o., n/p DPO,  Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska, za vezano uz pitanja zaštite osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Uredbom. 
Svi zahtjevi koji nisu vezani uz zaštitu osobnih podataka, a budu dostavljeni na adresu službenika za zaštitu podataka, kao što su, na primjer, ponude kandidata za zaposlenje, upiti za rezervacije u objektima JADRANKE TURIZAM i sl. bit će proslijeđeni direktno u nadležna poslovna područja, sektore i/ili odjele unutar JADRANKE TURIZAM, bez posebnog odgovora pošiljatelju od strane službenika za zaštitu podataka. 
Načela zaštite osobnih podataka
Za JADRANKU TURIZAM su načela obrade podataka osnovne vrijednosti koje moraju biti poštovane tijekom cijelog razdoblja obrade osobnih podataka, od njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja, brisanja ili drugog načina prestanka obrade. JADRANKA TURIZAM obrađuje podatke:
 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to određeno zakonom ili kada je to nužno radi zaštite trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni, a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i JADRANKA TURIZMA; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
 • Vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru datih mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.
Zakonitost obrade osobnih podataka
Kako bi se poštivala zakonitost obrade osobnih podataka, JADRANKA TURIZAM obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: 
 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; ovo je najčešća svrha obrade podataka ispitanika gdje je okosnica postojeći ugovorni odnos ili ugovorni odnos koji se nastoji postići.
 • Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. JADRANKA TURIZAM kao pravni subjekt ima brojne obveze koje su propisane raznim propisima. Ova obveza obuhvaća prikupljanje, a često i dostavu podataka državnim tijelima.
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade, osobito ako je ispitanik dijete. Kod primjene ove pravne osnove JADRANKA TURIZAM procjenjuje da je obrada primjerena poslovnim potrebama, da je što manje invazivna i da interesi ispitanika ne nadjačavaju legitimne interese JADRANKE TURIZAM ili treće strane. Primjer za ovakvu obradu su obrada u administrativne svrhe, svrhe očuvanja sigurnosti računalnih mreža, svrhe direktnog marketinga, unaprjeđenja našeg poslovanja. Ispitanik u ovim situacijama uvijek ima pravo prigovoriti na takvu obradu.
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo i JADRANKA TURIZAM ga ujednačava s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. JADRANKA TURIZAM uvažava mogućnost da je u nekim situacijama potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Kada obrađuje osobne podatke na temelju privole, JADRANKA TURIZAM posebno vodi računa da su to situacije u kojima ne postoje nikakve, formalne ili neformalne, posljedice za davanje, odbijanje davanja ili uskraćivanja privole. Kada se obrada temelji na privoli, ispitanik može povući privolu u svakom trenutku bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podatka ispitanika na temelju privole prije njezina povlačenja.
U nekim izvanrednim slučajevima JADRANKA TURIZAM može obrađivati podatke koji se u redovnim situacijama ne bi obrađivali, primjerice prikupljanje podataka temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju epidemija i sl. situacija i/ili okolnosti. 
Vrste osobnih podataka koji se obrađuju
Posebne kategorije osobnih podataka: posebne kategorije osobnih podataka obrađuju se samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Uredbe. Primjerice, JADRANKA TURIZAM obrađuje podatke radnika koje spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, kao što su podaci o članstvu u sindikatu (primjerice kod ostvarivanja posebnih prava prema relevantnim propisima), vjerskim ili filozofskim uvjerenjima (primjerice kod ostvarivanja prava na dodatne neradne dane za vjerske blagdane, ako je pojedinac dobrovoljno otkrio takve podatke u navedenu svrhu), ili podataka koji se odnose na zdravlje (primjerice prema posebnim propisima o zaštiti na radu ili vođenja evidencije o radnicima ili kada se za određene poslove traže posebni certifikati o zdravstvenom stanju i sl. 

Podaci o kaznenim osudama i kažnjivim djelima: kada za to postoji zakonsko ovlaštenje, JADRANKA TURIZAM obrađuje i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela, kao što su na primjer uvjerenja o nekažnjavanju za radnike. 

Osobni podaci koji ne spadaju u prethodne dvije skupine: takvi osobni podaci čine najveći dio obrađenih podataka, a to su najčešće identifikacijski i kontakt podaci poput imena i prezimena, OIB, podaci koji nastaju na temelju kretanja u prostorijama i prostorima pod video nadzorom. 
 
Većinu osobnih podataka koje JADRANKA TURIZAM prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, nezatraženi broj bankovne / kreditne / debitne kartice, odnosno broj bankovnog računa i slično) kada to nije nužno. Ako ćete ipak navoditi osjetljive informacije, iz bilo kojeg razloga, tim činom daju svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovoj izjavi o privatnosti, odnosno u ovim politikama privatnosti ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija. 
Dostava podataka trećim osobama
JADRANKA TURIZAM osobne podatke dijeli s drugima samo kad je to zakonom dopušteno.
 
U okviru izvršavanja zakonskih obveza, JADRANKA TURIZAM je obvezna dostavljati podatke trećim osobama. Primjerice dostava podataka gostiju putem sustava eVisitor, dostava podataka radnika nadležnim zavodima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također JADRANKA TURIZAM je obvezan u određenim slučajevima dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi zaposlenja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, nadležnim policijskim postajama odnosno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove primjerice u slučaju boravka viših državnih dužnosnika u objektima JADRANKE TURIZAM, kao i za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove turizma u slučaju zapošljavanja stipendista, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva kada se radi o korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu. 
 
Također određeni podaci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podaci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Ponekad se šalju podaci obzirom na ugovorne obveze, primjerice kod učenika na praksi, podaci se razmjenjuju sa školama, fakultetima, a podatke radnika dostavljamo školama, kada su radnici sudionici raznih događaja koje škole organiziraju (npr. Gastro i slično). 
 
Određeni osobni podaci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (ugovorena medicina rada), nadalje, institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija), organizatorima ostalih edukacija na kojima nazoče radnici prilikom prijave radnika na iste, kao i hotelskim i drugim smještajnim objektima u kojima su radnici tijekom edukacija smješteni ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, obveznicima javne nabave kada se JADRANKA TURIZAM javlja na natječaje javne nabave, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupovinu goriva. 
 
Moguća je dostava podataka poslovnim subjektima, izvršiteljima obrade, koji obrađuju podatke u ime JADRANKE TURIZAM koji djeluje kao voditelj obrade. Najčešće su to poslovni suradnici JADRANKE TURIZAM koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan pisani sporazum u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe. 
 
U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s JADRANKA TURIZMOM zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i JADRANKA TURIZAM zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštovanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene. 
 
Poseban slučaj dostave podataka trećim osobama je činjenica da JADRANKA TURIZAM ima sklopljene ugovore s trgovačkim društvima temeljem kojih upravlja turističkim dijelom poslovanja. To znači da u određenim slučajevima gosti JADRANKE TURIZAM mogu dobiti od JADRANKE TURIZAM i ponude koje sadržavaju informacije o drugim hotelima i objektima kojima upravlja JADRANKA TURIZAM. Također temeljem ugovora JADRANKA TURIZAM ima određena prava i obveze vezano uz ljudske potencijale i radnike drugih društava JADRANKA GRUPE. U tim slučajevima JADRANKA TURIZAM ima pravo obrade osobnih podataka ispitanika tih društava. Sva načela iz ovih Politika se odnose i na ispitanike tih društava u segmentu u kojima je uključena JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade i/ili izvršitelj obrade, međutim i ta društva su odgovorna kao voditelji svojih obrada podataka ispitanika. 
 
Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, JADRANKA TURIZAM osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, JADRANKA TURIZAM će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe. 
Vrijeme čuvanja podataka
Podaci ispitanika se obrađuju i čuvaju, u skladu s važećim zakonskim propisima kada je obveza čuvanja propisana (primjerice osnove za izdavanje računa se čuvaju 11 godina), a u situacijama kada je JADRANKA TURIZAM ovlaštena sama utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju vodeći računa o svrsi obrade, legitimnim interesima JADRANKE TURIZAM i interesima ispitanika da se podaci brišu. 
Prava ispitanika
Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, ispitanici mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba: 
Pravo na informiranje: ispitanik ima pravo biti informiran o obradi i njezinim svrhama. JADRANKA TURIZAM vodi računa o pružanju ispitaniku svih informacije koje su neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir kontekst obrade. 
 
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo zatražiti od JADRANKE TURIZAM brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja sukladno uvjetima iz Uredbe. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno želite da se briše obzirom da Vaše podatke možemo čuvati temeljem različitih pravnih osnova, primjerice ispitanik može biti i naš gost i kandidat za zaposlenje. Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 
 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze. 
U nekim slučajevima neće biti moguće u potpunosti ispuniti zahtjev za brisanjem, primjerice kada postoji zakonska obveza čuvanja, kada je legitimni interes voditelja obrade jači od interesa ispitanika, kada postoji interes voditelja obrade radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. 
 
Pravo na pristup podacima: JADRANKA TURIZAM će na zahtjev ispitanika pružiti mu potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i drugim podacima u skladu sa zahtjevima Uredbe. Ispitanik ima pravo dobiti i presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u zakonom propisanim slučajevima odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. 
 
Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od JADRANKE TURIZAM ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda. 
Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u skladu sa zahtjevima Uredbe. 
 
Pravo na prigovor: kada JADRANKA TURIZAM obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa koji su jači od interesa ispitanika, tada ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. 
Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima od JADRANKE TURIZAM mogućnost tražiti ostvarenje prava na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. 
 
U svakom slučaju ispitanici imaju i pravo: 
 • podnijeti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka (DPO), 
 • podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatraju da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka.
 
Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu podataka: dpo@jadranka.hr odnosno putem pošte na adresu JADRANKA TURIZAM d.o.o., n/p DPO, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, Republika Hrvatska. 
 
JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima pravo na zaštitu interesa voditelja obrade kao i zaštite ispitanika te sukladno tome ima pravo provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva. 
 
JADRANKA TURIZAM ima pravo i objaviti obrazac koji će služiti za podnošenje zahtjeva kako bi se što efikasnije postupilo po zahtjevu. 
 
JADRANKA TURIZAM na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama u vezi ostvarivanja prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. JADRANKA TURIZAM obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. 
 
Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, JADRANKA TURIZAM informacije pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije. 
 
Postupanja po zahtjevima ispitanika u pravilu su besplatna, ali ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, JADRANKA TURIZAM ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu. 
Zaštita osobnih podataka djece
JADRANKA TURIZAM savjetuje roditeljima i skrbnicima, odnosno zakonskim zastupnicima da poduče djecu/maloljetnike (osobe do 18 godina života) o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima posebice na internetu. JADRANKA TURIZAM obrađuje osobne podatke djece/maloljetnika isključivo uz prethodnu privolu roditelja/skrbnika (primjerice: stipendisti, kada su djeca gosti naših objekata, posjetitelji Dječjeg Kluba i sl). 
Izvori osobnih podataka
Osobne podatke JADRANKA TURIZAM dobiva najčešće od ispitanika. Prilikom davanja osobnih podataka JADRANKI TURIZAM, na bilo koji način (rezervacija smještaja, prijava za posao i dr.) jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da JADRANKA TURIZAM Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim pravnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti. 
 
Također, osobne podatke ispitanika JADRANKA TURIZAM dobiva i od drugih fizičkih i pravnih osoba, na primjer: od turističkih agencija koje prosljeđuju podatke gostiju za potrebe smještaja, gostiju koji rezerviraju smještaj za osobe s kojima će boraviti u objektima, agencija za posredovanje pri zapošljavanju i ustupanje radnika. Prilikom davanja osobnih podataka drugih osoba JADRANKI TURIZAM, jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama, da su ispitanici čije osobne podatke prosljeđujete JADRANKI TURIZAM suglasni da JADRANKA TURIZAM njihove podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti. 
Tehnička i organizacijska zaštita podataka
JADRANKA TURIZAM, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim tehničkim i organizacijskim standardima zaštite podataka. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka. 
Također, JADRANKA TURIZAM provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru JADRANKA TURIZAM primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca. 
Postupanje po povredama osobnih podataka
JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade preuzima obvezu izvijestiti nadležno nadzorno tijelo u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je to izvedivo, najkasnije u roku od 72 (sedamdesetdva) sata nakon saznanja o toj povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. 
Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi. 
U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ponekad, u slučajevima kada to Uredba propisuje, obavješćivanje ispitanika nije obvezno. 

Posebni dio

BORAVAK U OBJEKTIMA (hoteli, apartmani, kampovi)
Osnovni predmet poslovanja JADRANKE TURIZAM je pružanje usluga smještaja u svojim hotelima, apartmanima i kampovima. Stoga, JADRANKA TURIZAM  prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u različite svrhe s krajnjim ciljem kvalitetnog pružanja usluge smještaja i popratnih usluga sve prema najvišim standardima. 
 
Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza vezanih uz ugostiteljsku djelatnost. U slučaju da ne ustupite JADRANKI TURIZAM minimum podataka potreban za rezervaciju smještaja i prilikom odsjedanja za prijavu svim nadležnim registrima, JADRANKA TURIZAM Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu rezervacije smještaja odnosno uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu. 
 
Određeni podaci nužni su kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora o smještaju. Na primjer, prije same rezervacije smještaja na upit osoba, potencijalnih gostiju, šalju se ponude za smještaj, za izradu kojih JADRANKA TURIZAM treba osobne podatke, odnosno najmanje ime, prezime i e-mail adresu kako bi mogla poslati ponudu za pružanje usluga. 
 
Osobne podatke koje JADRANKA TURIZAM prikuplja pri rezervaciji smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom pozivom u call centar ili rezervacije prihvaćanjem ponude putem e-maila) radi ispunjavanja obveze rezervacije su, u pravilu:
 • Ime i prezime nositelja rezervacije
 • Imena i prezimena ostalih gostiju na koje se odnosi rezervacija
 • Adresa prebivališta (hrvatski državljani)
 • Datum rođenja
 • Broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja
 • Državljanstvo
 • Ime objekta
 • Broj smještajne jedinice
 • Datum dolaska i odlaska
 • Broj osoba za koje se rezervira smještaj i razmještaj po sobama
 • Koje su osobe maloljetne
 • Eventualno druge specifičnosti ovisno o zahtjevu osobe koja rezervira smještaj
 • E-mail ako ga osoba ima 
 • Željeni jezik komunikacije
 • Telefon
 • Članstvo u programu vjernosti LH&V Premium Club i/ili Camping Cres & Lošinj Club, ako utječe na cijenu smještaja
 • Način plaćanja
U slučaju otkaza rezervacije Vaše podatke moramo sačuvati za potrebe dokazivanja rezervacije odnosno otkaza iste.
 
Prilikom dolaska u objekt, gosti se u pravilu prijavljuju na recepciji objekta putem registracijske kartice koju gost ispunjava odnosno istu pregledava i potvrđuje točnost podataka. U svakom slučaju podaci se unose u bazu gostiju iz kojeg se podaci automatizmom šalju u sustav eVisitor (jedinstveni online informacijski sustav za prijavu i odjavu gostiju) radi poštovanja pravnih obveza JADRANKE TURIZAM. Podaci koji se prikupljaju su (podaci se mogu mijenjati obzirom na izmjene pozitivnih propisa):
 • Ime i prezime
 • Mjesto, država i datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Broj i vrsta identifikacijskog dokumenta
 • Prebivalište (boravište) i adresa
 • Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
 • Spol
 • Temelj za oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja turističke pristojbe
Navedeni podaci se obrađuju od strane turističkih zajednica i tijela javne vlasti Republike Hrvatske u sljedeće zakonite svrhe:
 • praćenja izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave (pružatelja usluga smještaja); 
 • evidencije, obračuna i naplate turističke pristojbe;
 • vođenja knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela vođenja;
 • prijave stranaca ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela;
 • vođenja popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanja;
 • nadzora nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanje djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima. 
Obzirom da je propisano da se podaci za prijavu gostiju upisuju na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu, gost je dužan JADRANKI TURIZAM dati na uvid takvu ispravu te pružiti sve druge informacije koje su potrebne za upis podataka, a nisu sadržane u takvoj ispravi. Isto tako za ostvarenje nekih prava i pogodnosti potrebno je priložiti (preslike) odgovarajuće isprave, potvrde i dokumente kojima se takva prava i pogodnosti dokazuju i ostvaruju. 
 
Također, JADRANKA TURIZAM je dužna čuvati i sve račune, kao i podloge za izdavanje računa izdane gostima s osobnim podacima gosta sukladno zakonskim propisima. 
 
Ostali podaci vezani uz okolnosti Vašeg boravka kao što su primjerice: način putovanja, s kime putujete, bračno stanje, broj djece, kućni ljubimci, ostali interesi, također će biti prikupljeni i obrađivani tijekom vašeg boravka u slučaju kad imaju izravnu vezu s pružanjem usluge smještaja. 
 
Prije, za vrijeme i nakon boravka JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa Vama kao gostu putem E-maila slati tzv. servisne mailove - potvrde rezervacije, podsjetnike o boravku i ostale obavijesti usko vezane uz konkretan boravak koji ste rezervirali. 
 
Također, za vrijeme i nakon boravka, JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa Vama kao gostu putem E-maila slati upitnike o zadovoljstvu, koje će obrađivati sam ili putem suradnika. Primarna svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi legitimnog interesa unaprjeđenja usluge od strane JADRANKE TURIZAM, a JADRANKA TURIZAM te podatke iz upitnika može depersonalizirati i obrađivati u statističke svrhe. 
 
JADRANKA TURIZAM ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati određene podatke i koristiti u svrhu direktnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri. 
 
Servisni E-mailovi i E-mailovi s upitnicima o zadovoljstvu koji su vezani uz konkretan boravak gosta, ne smatraju se newsletterima radi slanja ponude i vijesti JADRANKE TURIZAM. 
MJENJAČKO MJESTO
JADRANKA TURIZAM pruža i usluge mjenjačnice na svojim mjenjačkim mjestima u pravilu na recepcijama turističkih objekata. JADRANKA TURIZAM je obvezna sukladno važećim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u nekim slučajevima utvrditi i provjeriti identitet osobe koje se služe uslugama mjenjačnice uvidom u službeni osobni dokument stranke u njezinoj nazočnosti te obaviti dubinsku analizu. U slučaju da ne možemo provesti mjere dubinske analize kada je za to propisana obveza, JADRANKA TURIZAM ne smije uspostaviti poslovni odnos ili obaviti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos te razmotriti treba li nadležnom državnom tijelu dostaviti obavijest o sumnjivoj transakciji, sredstvima i osobama. 
 
Također, sukladno propisima obvezan je i video nadzor mjenjačkih mjesta. Podaci se čuvaju sukladno propisima temeljem pravne obveze JADRANKE TURIZAM. Više o zakonitoj obradi osobnih podatka putem video nadzora možete pročitati u poglavlju pod nazivom VIDEO NADZOR.
IZLETI, KONCERTI, TRANSFERI I DRUGE USLUGE
JADRANKA TURIZAM je i turistička agencija, te svojim gostima i drugim osobama pruža ili posreduje pri pružanju dodatnih usluga, koje se mogu zatražiti/rezervirati putem telefona, web-a ili osobno u objektima JADRANKE TURIZAM. Određene usluge vezane su uz sam objekt (primjerice: usluge wellnessa, iznajmljivanje bicikala i ostalih sportskih rekvizita, tenis terena, ležaljki, rezervacija mjesta u restoranu, usluge Dječjeg kluba i sl.) dok su ostale usluge vezane uz događanja izvan objekata (primjerice: prodaja raznih izleta, koncerata, drugih doživljaja, usluge prijevoza, usluge rent-a-cara te po potrebi i druge usluge). 
 
Ako želite koristiti te usluge JADRANKA TURIZAM po potrebi može prikupiti sljedeće Vaše podatke:
 • ime i prezime
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresu)
 • ostale podatke usko vezane uz usluge koje se pružaju (primjerice: broj leta ako tražite uslugu transfera iz zračne luke do objekta JADRANKE TURIZAM; spol, državljanstvo, datum rođenja, vrsta i broj identifikacijskog dokumenta zbog zakonskih odredbi vezanih uz prelazak granice ako želite prekogranični izlet). 
Navedeni podaci, ali i ostali ovisno o konkretnoj usluzi koju tražite, bit će prikupljeni isključivo u svrhu pružanja usluge koju želite koristiti. 
 
Ako se radi o uslugama koje organiziraju druge osobe - suradnici, ti podaci će biti proslijeđeni suradniku zaduženom za pružanje određene odabrane usluge te su oni daljnji voditelji obrade osobnih podataka i molimo da se upoznate i s njihovim politikama privatnosti. 
 
U slučaju slanja personaliziranih ponuda i kontaktiranja s kupcem putem web forme, na zahtjev kupca, navedeni podaci čuvaju se 1 (jednu) godinu, a u slučaju da je kupac dao privolu u svrhu ove obrade osobnih podataka, tako prikupljeni osobni podaci čuvaju se do opoziva privole od strane kupca, kao ispitanika. 
 
U slučaju popunjavanja upitnika o kvaliteti doživljaja i objave komentara na web-u, isključivo uz privolu klijenta, navedeni podaci čuvaju se 1 (jednu) godinu. 
 
Podatke koje JADRANKA TURIZAM prikuplja tijekom pružanja ostalih usluga gostima ili trećim osobama (izleti, koncerti, doživljaji, prijevoz) koje zatraže predmetne usluge putem telefona, na recepcijama ili putem web-a, čuvat će se najduže 5 godina radi eventualnih reklamacija na pružene usluge, a duže samo ako tako zahtijevaju posebni propisi (računovodstveni i sl.). Za određene usluge (primjerice: iznajmljivanje ležaljki i sl.) podaci će se čuvati do izvršenja usluga. 
 
JADRANKA TURIZAM ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati određene podatke i koristiti u svrhu direktnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri. 
ČLANSTVO U PROGRAMIMA VJERNOSTI
Lošinj Hotels Premium Club 
Pristupanjem u Lošinj Hotels Premium Club gosti će imati pravo na ostvarivanje pogodnosti na način određen u općim uvjetima za članove Lošinj Hotels Premium Cluba, koji se dobivaju prilikom ostvarivanja boravka u objektima JADRANKE TURIZAM. Svi uvjeti ulaska u članstvo, obveze JADRANKE TURIZAM i prava ispitanika sadržani su u općim uvjetima Lošinj Hotels Premium Cluba koji se mogu naći na linku https://www.losinj-hotels.com/hr/premium-club/. Ulazak u članstvo Lošinj Hotels Premium Cluba vrši se isključivo na temelju zahtjeva gosta. Gost temeljem navedenog članstva ostvaruje razne pogodnosti, te gost u svako doba može izaći iz programa vjernosti, odnosno može prestati biti član Lošinj Hotels Premium Cluba. 
 
Podaci koje nam ispitanici daju prilikom učlanjenja su u pravilu: ime i prezime, datum rođenja, adresa, poštanski broj, grad, država, broj telefona, E-mail adrese, željeni jezik komunikacije. 
 
Navedeni podaci se čuvaju u bazi gostiju JADRANKE TURIZAM 10 godina od učlanjenja ili od zadnjeg boravka u objektima JADRANKE TURIZAM. 
 
JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa članovima programa vjernosti temeljem podataka koje smo dobili od članova slati informacije (newslettere) vezane uz članstvo u programu vjernosti (posebne pogodnosti samo za članove i sl), o ponudama i vijestima JADRANKE TURIZAM putem E-maila, telefona, sms-a i/ili instant messaging platforme (viber, whatsapp i sl.) u trajanju 10 godina od učlanjenja ili zadnjeg boravka u objektima JADRANKE TURIZAM. U svako doba možete prigovoriti ovoj obradi i zatražiti odjavu sa liste primatelja poruka na info@losinj-hotels.com. Odjava s newslettera nije vezana uz legitiman interes JADRANKE TURIZAM da ispitanicima koji su ujedno i gosti JADRANKE TURIZAM šalje servisne e-mailove i upitnike o zadovoljstvu vezanim uz konkretan boravak, kao i druge servisne e-mailove. 
Camping Cres & Lošinj Club
Pristupanjem u Camping Cres & Lošinj Club gosti će imati pravo na ostvarivanje pogodnosti na način određen u općim uvjetima za članove Camping Cres & Lošinj Cluba, koji se dobivaju prilikom ostvarivanja boravka u kampovima JADRANKE TURIZAM. Svi uvjeti ulaska u članstvo, obveze JADRANKE TURIZAM i prava ispitanika sadržani su u općim uvjetima Camping Cres & Lošinj Cluba koji se mogu naći na linku https://www.camps-cres-losinj.com/hr/loyalty.aspx. Ulazak u članstvo Camping Cres & Lošinj Cluba vrši se isključivo na temelju zahtjeva gosta. Gost na temelju navedenog članstva ostvaruje razne pogodnosti, te u svako doba može izaći iz programa vjernosti, odnosno može prestati biti član Camping Cres & Lošinj Cluba. 
 
Podaci koje nam ispitanici daju prilikom učlanjenja su u pravilu: ime i prezime, datum rođenja, ulica, poštanski broj, grad, država i E-mail adresa. 
 
Navedeni podaci se čuvaju u bazi gostiju JADRANKE TURIZAM 10 godina od učlanjenja ili od zadnjeg boravka u kampovima JADRANKE TURIZAM. 
 
JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa članovima programa vjernosti temeljem podataka koje smo dobili od članova slati informacije (newslettere) vezane uz članstvo u programu vjernosti (posebne pogodnosti samo za članove i sl), o ponudama i vijestima JADRANKE TURIZAM putem E-maila, telefona, sms-a i/ili instant messaging platforme (viber, whatsapp i sl.) u trajanju 10 godina od učlanjenja ili zadnjeg boravka u kampovima JADRANKE TURIZAM. U svako doba možete prigovoriti ovoj obradi i zatražiti odjavu sa liste primatelja poruka na info@camps-cres-losinj.com. Odjava s newslettera nije vezana uz legitiman interes JADRANKE TURIZAM da ispitanicima koji su ujedno i gosti JADRANKE TURIZAM šalje servisne e-mailove i upitnike o zadovoljstvu vezanim uz konkretan boravak, kao i druge servisne e-mailove. 
NAGRADNA IGRA / ANKETNI OBRAZAC
JADRANKA TURIZAM može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će se u svrhu provođenja nagradne igre, sukladno pravilima nagradne igre, te brisati u roku od 5 godina nakon završetka nagradne igre. 
 
Često će biti slučaj da gosti koji popunjavaju anketni obrazac za ocjenu kvalitete usluge u objektima JADRANKE TURIZAM mogu sudjelovati i u nagradnoj igri što će biti jasno naznačeno na samom obrascu. U slučaju da ispunite anketni obrazac za nagradnu igru s podacima koji nisu nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) JADRANKA TURIZAM sve te depersonalizirane podatke može koristiti u statističke svrhe. 
 
JADRANKA TURIZAM ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati određene podatke i koristiti u svrhu direktnog marketinga kako je opisano u poglavlju Newsletteri.
KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI
JADRANKA TURIZAM je poslodavac velikog broja pojedinaca te ovaj dio Politika privatnosti uređuje zaštitu osobnih podataka prvenstveno u procesima u vezi zaposlenja, razvoja i edukacije unutar JADRANKE TURIZAM. U tom smislu ispitanici su prvenstveno bivši i sadašnji radnici, tražitelji posla, osobe na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studenti koji rade temeljem tzv. studentskog ugovora, stipendisti te druge osobe čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa. 
 
U okviru obrada podataka koje se provode u vezi zaposlenja, JADRANKA TURIZAM je identificirala sljedeće svrhe obrade: 
Selekcija kadrova: uključuje prikupljanje i daljnju obradu relevantne natječajne dokumentacije, testiranje i ocjenjivanje, prikupljanje i analizu informacija o kandidatima iz javno dostupnih izvora uključujući informacije koje je kandidat sam o sebi javno objavio ako je to važno zbog rizika koje određeno radno mjesto podrazumijeva.
 • Smanjivanje rizika za ugled: prikupljanje i analiza informacija o zaposlenicima i osobama u usporedivom odnosu iz javno dostupnih izvora uključujući informacije koje je sam ispitanik o sebi javno objavio ako je to važno zbog rizika koje određeno radno mjesto podrazumijeva.
 • Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora o radu, ugovora o djelu, studentskog ugovora, stručne prakse ili stručnog osposobljavanja, ugovora o stipendiranju s osobama koje nisu u radnom odnosu u JADRANKI TURIZAM ili bilo kojeg drugog usporedivog odnosa.
 • Ostvarivanje materijalnih i drugih prava: obrada je nužna kako bi se ostvarila materijalna i druga prava radnika, osoba u usporedivom odnosu ili drugih osoba (npr. djeca, supružnici ili korisnici osiguranja), primjerice za ostvarivanje prava za ulazak u mjere aktivne politike zapošljavanje (stalni sezonac i ostali), za ostvarenja dodatnih prava radnika po kolektivnom ugovoru JADRANKE TURIZAM (primjerice: rođenje djeteta) i drugo.
 • Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora od strane ispitanika, što uključuje ispunjenje radnih obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje.
 • Prijava smještaja: obrada podataka je nužna u slučaju da ispitanici borave u objektima za osobni smještaj radnika radi prijave boravka nadležnim tijelima.
 • Upravljanje radnim učinkom: ova svrha uključuje i informacije o postizanju prethodno utvrđenih ciljeva, pravovremenom ispunjenju ciljeva, te daljnje analize radi utvrđivanja budućih ciljeva, upravljanja ljudskim potencijalima, utvrđivanja iznosa nagrada i drugim relevantnim mjerama.
 • Nagrađivanje: obrada uključuje nagrađivanje odnosno isplate fiksnog i varijabilnog dijela naknade, pri čemu takva obrada može obuhvatiti i podatke o povredama etičkih i drugih internih pravila, podatke iz sustava upravljanja radnim učinkom, o pohađanim edukacijama, kao i sve druge relevantne podatke.
 • Educiranje: obrada u svrhe educiranja osoba koje djeluju pod vodstvom JADRANKE TURIZAM uključujući i provjere znanja, što uključuje i sve potrebne radnje za kandidiranje i prijavljivanje ispitanika, analizu stečenih znanja i sve druge relevantne informacije za organiziranje, provedbu i daljnje postupanje po provođenju edukacija.
 • Izrada različitih izvještaja o radnicima: neki izvještaji rade se radi zakonske obveze JADRANKE TURIZAM, neki radi ostvarenja određenih prava, ispunjenje obveza JADRANKE TURIZAM u slučaju ugovaranja i ostvarivanja dodatnih pogodnosti za radnike, budžetiranja i sl.
 • Informiranje: prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja kandidata o otvorenim pozicijama i natječajima, odnosno mogućnostima zaposlenja unutar JADRANKE TURIZAM. Prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja svih radnika JADRANKE TURIZAM o novonastalim promjenama ili posebnim obavijestima važnim za ostvarivanje prava iz radnog odnosa ili važne obavijesti iz područja opće upućenosti u događanja i aktivnosti u JADRANKI TURIZAM u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili svakog usporedivog odnosa. U tu svrhu radi brzine i bolje obaviještenosti informacije se šalju putem poruke telefonom i/ili na službene e-mail adrese, odnosno privatne ako je radnik dao privolu za korištenje e-mail adrese u tu svrhu. Nadalje, JADRANKA TURIZAM može nuditi radnicima korištenje aplikacija koje radnici svojevoljno instaliraju na svoje mobilne uređaje putem koje mogu saznati razne novosti vezane uz JADRANKA TURIZAM ili ostala društva JADRANKA GRUPE i/ili njenih partnera. 
 • Zaštita imovine i osoba: uključuje praćenje ulaza/izlaza iz poslovnih prostorija, korištenja službenih mobilnih uređaja, računalne opreme, internetskog i telefonskog prometa, automobila, prostorija, i druge imovine JADRANKE TURIZAM kao i pristup imovini gostiju u skladu s internim aktima.
 • Prestanak radnog odnosa: obrada podataka zbog prestanka ugovora o radu ili drugog usporedivog ugovora, a radi ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza.
 • Praćenje etičnog ponašanja: obrada uključuje sve postupke u kojima se istražuje poštivanje propisa o etičnom ponašanju ili propisa u vezi zaštite dostojanstva, odnosno u okviru bilo kojeg drugog stegovnog postupanja, bez obzira je li ispitanik prijavljena osoba ili osoba koja prijavljuje.
 • Zaštita na radu: obrada podataka može biti potrebna i u slučajevima kada je nužna za ispunjenje svrhe posebnih propisa o zaštiti na radu uključujući alkotestiranje i testiranje na druga sredstva ovisnosti sukladno važećim pozitivnim propisima. 
 
JADRANKA TURIZAM ima legitiman interes ostvarivati razne pogodnosti za svoje radnike, kao i olakšati neke poslovne procese. U tom smislu JADRANKA TURIZAM može temeljem posebne odluke odlučiti o raznim alatima kojima se postižu te svrhe (primjerice izdavanje radnicima ID kartice kojima se ostvaruju popusti, davanje određenih uputa putem SMS-a, fotografiranje u određenim slučajevima i sl.) u kojem slučaju će pravodobno obavijestiti sve radnike. 
 
Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom i svakim usporedivim odnosom. 
 
Baza podataka JADRANKE TURIZAM o bivšim i sadašnjim radnicima, kandidatima, osobama na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studentima koji rade temeljem tzv. učeničkog ugovora, studentskog ugovora, stipendistima te drugim osobama čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa vodi se u posebnim aplikacijama. S nositeljima održavanja i podrške aplikacija kao izvršiteljima obrade osobnih podataka je sklopljen odgovarajući ugovor. 
Selekcija Kadrova

JADRANKA TURIZAM kao potencijalni poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva podatke kandidata za zapošljavanje u JADRANKI TURIZAM u bazi kandidata na temelju njihove dobrovoljne prijave i to na sljedeće načine: 

 • prijava kandidata putem web prijavnog obrasca koji služe kao svojevrsni životopisi (CV), 
 • prijava putem e-maila, 
 • dolaskom u prostorije Sektora ljudskih potencijala i ispunjavanjem prijavnih obrazaca,
 • ili na drugi način.
 
Podatke o kandidatima JADRANKA TURIZAM može dobivati posredno, od domaćih i stranih agencija za zapošljavanje u kojem slučaju te agencije imaju obvezu obavijestiti kandidate o obradi njihovih osobnih podataka od strane JADRANKE TURIZAM. 

Kandidati svoje prijave za posao šalju:

 • kao otvorene molbe u kojem slučaju obrađujemo podatke radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja 10 (deset) godina, uzimajući u obzir legitimni interes JADRANKE TURIZAM;
 • kao prijave na konkretne natječaje koji imaju naveden rok završetka u kojem slučaju obrađujemo podatke za vrijeme trajanja natječaja i 5 mjeseci od završetka natječaja radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja po konkretnom natječaju, a te se prijave arhiviraju na 10 (deset) godina, te je u spomenutom roku legitiman interes JADRANKE TURIZAM kontaktirati u kandidata, ako se pojavi potreba za zapošljavanjem na radnom mjestu za koje je isti kvalificiran te ispunjava sve druge uvjete. 
U slučaju da kandidati koji se jave na konkretan natječaje koji imaju naveden rok završetka daju posebnu privolu, obrađujemo podatke radi kontaktiranja kandidata u vezi zaposlenja do opoziva privole, a isti je postupak i u slučajevima kada su kandidati uz priložene otvorene molbe dali i posebnu privolu. 
 
JADRANKA TURIZAM ima legitiman interes koristiti dobivene e-mail adrese, ali i ostale dostavljene kontakt podatke za kontaktiranje kandidata vezano uz zaposlenje. Primjerice, nakon prijave, kandidati mogu dobiti automatski odgovor da je njihova prijava zaprimljena te da će biti kontaktirani kandidati čije su kvalifikacije i iskustva u skladu s traženima za pojedina radna mjesta. Također, nakon prijave kandidati mogu dobiti poruku na broj telefona s predloženim terminom intervjua, poruku u kojoj je navedena dokumentacija potrebna za zapošljavanje i slično. JADRANKA TURIZAM ima legitiman interes kontaktirati, na opisane načine, za zaposlenje u sljedećim sezonama osobe koje su radile na određeno vrijeme, pretežito sezonske poslove. 
 
Osobne podatke koji se čuvaju pružaju sami kandidati, ali JADRANKA TURIZAM temeljem legitimnog interesa osiguravanja najboljih kandidata stvara osobne podatke u vezi s aktivnostima zapošljavanja, kao što su rezultati razgovora za posao, testiranja i procjene, te prikuplja osobne podatke i od trećih strana, prvenstveno provjerom podataka dobivenih tijekom procesa zapošljavanja kontaktiranjem relevantnih trećih strana (primjerice: agencije za zapošljavanje, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja) ili korištenjem javno dostupnih izvora. 
Radni odnos i ostali usporedivi odnosi
JADRANKA TURIZAM kao poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva sve podatke radnika u bazi radnika koja se vodi u informatičkom programu i u fizičkim dosjeima radnika. Podaci koji se prikupljaju navedeni su u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koje je objavilo ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav. 

Potrebni podaci za zasnivanje radnog odnosa u pravilu su: preslika osobne iskaznice, preslika tekućeg računa ili uputa za plaćanje od banke, preslika zaštićenog računa (ako ga radnik posjeduje), uvjerenje o nekažnjavanju, OIB, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome), e-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu (pribavlja ju se u HZMO-u ili putem usluge e-Građani), Elektronički zapis obrasca porezne kartice, tzv. PK obrasca (pribavlja ga se u Poreznoj upravi ili putem usluge e-Građani, i to osobe koje se prvi put zapošljavaju, a ne posjeduju elektronički zapis obrasca porezne kartice i moraju ga otvoriti u Poreznoj upravi), rodni list djeteta ako je mlađe od 15 godina. Pored navedenih podataka od državljana trećih zemalja (odnosno osoba koje nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili su osobe bez državljanstva) u pravilu se za zasnivanje radnog odnosa traže dodatno podaci: preslika putovnice, ime oca i/ili majke, te datum i mjesto rođenja.

Potrebni podaci za sklapanje učeničkih ugovora ili studentskih ugovora u pravilu su: potvrda škole/fakulteta za tekuću godinu kao dokaz učeničkog/studentskog statusa ili preslika indeksa o upisanoj tekućoj godini, preslika osobne iskaznice, potvrda o upisnini za Studentski centar (nije slučaj sa svim studentskim centrima), potvrda o broju žiro-računa i banci u kojoj je isti otvoren, jedna fotografija ili X-ica, OIB. 
 
Osim tih podataka JADRANKA TURIZAM može u dosjeu radnika čuvati i ostale podatke koji su prikupljeni u postupku zapošljavanja, kao i ostale podatke koji su prikupljeni tijekom radnog odnosa, a određeni su pravilnicima JADRANKE TURIZAM (primjerice: nagrade, opomene, upozorenja, uvjerenja, certifikate i sl.). 
 
Svi podaci radnika čuvaju se u bazi radnika datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno se vode do prestanka radnog odnosa te se isti čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti sukladno relevantnim propisima. 
 
JADRANKA TURIZAM u svojoj bazi čuva i podatke ostalih osoba u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju i to s početkom rada i ažurno ih vodi do prestanka rada te se čuvaju sukladno relevantnim propisima. Poseban su slučaj podaci učenika na praksi koji mogu biti maloljetni o kojima se vodi posebna pažnja i čiji se podaci prikupljaju i čuvaju sukladno posebnim propisima uz odobrenje škole i roditelja. 
 
Podaci o plaći, platne liste - podliježu posebnim propisima o čuvanju. U svakom slučaju svi radnici i ostale osobe u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju imaju sva prava ispitanika. 
POSLOVNI PARTNERI
JADRANKA TURIZAM u svom poslovanju obrađuje i podatke poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, a to su: 

fizičke osobe koje jesu, mogu postati ili su bili poslovni partneri JADRANKE TURIZAM npr. obrtnici, osobe koje su u režimu samostalnih zanimanja (npr. odvjetnici, liječnici i dr.), osobe s kojima se sklapaju ugovori o djelu (npr. pjevači, slikari, fotografi i dr.) i ostale fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika i

fizičke osobe koje u nekom dijelu poslovanja predstavljaju pravne osobe s kojima JADRANKA TURIZAM ima, može imati ili je imao poslovni odnos (npr. osobe koje vrše dostavu za svog poslodavca trgovačko društvo, osobe kojima se šalju računi za njihovog poslodavca pravnu osobu, potpisnici ugovora za trgovačko društvo koje predstavljaju osobe koje za trgovačko društvo vrše primopredaju, osobe koje za svoju pravnu osobu organiziraju kongrese i sl.) 
 
U okviru obrada podataka Ispitanika, JADRANKA TURIZAM je identificirala sljedeće svrhe obrade:
 • Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora iz bilo kojeg područja djelovanja JADRANKE TURIZAM (primjerice: slanje upita, slanje posebnih ponuda, traženje podataka o potpisnicima ugovora, slanje natječaja za pravne osobe koje ispitanici predstavljaju i sl.);
 • Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora, što uključuje ispunjenje obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje (primjerice: za dogovor o vremenu i mjestu isporuke opreme temeljem ugovora, za slanje računa i sl.);
 • Informiranje: prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja; 
Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa. 
 
Vrsta osobnih podataka ispitanika koji se prikupljaju su: 
 • ime i prezime,
 • E-mail,
 • broj telefona,
 • podaci o funkciji unutar pravne osobe koju predstavlja (npr. referent prodaje, tajnica uprave i sl.),
 • zanimanju kada je ispitanik fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos (primjerice: pjevač, slikar, fotograf, odvjetnik, liječnik...),
 • ponekad reference i životopise (posebno za konzultante),
 • podatke koji su navedeni na obrascima bjanko zadužnice, zadužnice, mjenice,
 • broj računa u banci (IBAN) kada je poslovni partner fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos te 
 • drugi podaci ovisno o prirodi poslovnog odnosa. 
 
Mjesta prikupljanja osobnih podataka ispitanika:
 • zaprimljene ponude ispitanika za poslovnom suradnjom,
 • zaprimljeni podaci od ispitanika u kontekstu prodaje proizvoda/usluga JADRANKE TURIZAM ili kupnje proizvoda/usluga od poslovnog partnera (primjerice: sajmovi, kongresi i sl.),
 • poslovna korespondencija vezano uz određenu prethodnu ili sadašnju poslovnu suradnju (primjerice korespondencija koja se vrši u sklopu izvršavanja ugovora),
 • javno objavljeni podaci (primjerice: sudski registar, web stranice poslovnih partnera, časopisi, bilteni i sl.). 
Pored navedenih vrsta podataka i mjesta prikupljanja moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa. 

Vrijeme čuvanja

Podaci koji se čuvaju od ispitanika koji su kao fizičke osobe u poslovnom odnosu sa JADRANKA TURIZMOM, čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima (primjerice JADRANKA TURIZAM je dužna čuvati i sve račune, kao i podloge za izdavanje računa sukladno zakonskim propisima). 
U situacijama kada je JADRANKA TURIZAM ovlaštena sama utvrditi rokove čuvanja podataka, isti se utvrđuju vodeći računa o svrsi obrade i interesima ispitanika da se podaci unište, te je u tim slučajevima određeno da će se podaci čuvati najviše 10 (deset) godina od prestanka ugovornog odnosa (u slučaju da je isti postojao). 
JAVNE OBJAVE
JADRANKA TURIZAM putem svojih internetskih stranica, profila na društvenim mrežama, Newslettera, video zidova i oglasnih ploča u objektima objavljuje informacije koje su od interesa za postojeće, ali i potencijalne radnike, goste, poslovne partnere, kao i širu javnost. Takve objave mogu sadržavati ograničeni skup osobnih podataka, poput imena i prezimena, funkcija, profesionalnih podataka, videa, izjava i fotografija.

Pravna osnova za obradu je legitiman interes informiranja javnosti, ali i marketing, prilikom koje obrade se uvijek pazi na interes ispitanika, pa se ne objavljuju osobni podaci ako se utvrdi da je interes ispitanika da se određeni osobni podaci ne objave, jači od interesa JADRANKE TURIZAM za objavu istih. U nekim situacijama, objava informacija može se temeljiti na privoli u skladu s najvišim standardima. 

Objave imaju trajan karakter čime se osigurava informiranje o aktualnim događajima kao i uvid u prethodne aktivnosti. 
 
Obrada će prestati ako se na temelju prigovora ispitanika utvrdi da je takav prigovor opravdan ili ako je ispitanik povukao privolu u situacijama kada je privola primjenjiva i to na način koji je moguće provesti. 
NEWSLETTERI
JADRANKA TURIZAM ima legitiman interes obrade osobnih podataka koja se provodi za potrebe izravnog marketinga, prvenstveno u svrhu slanja ponuda i vijesti JADRANKE TURIZAM putem E-maila - Newsletter. Temeljem legitimnog interesa JADRANKA TURIZAM može slati različite newslettere ovisno o odnosu koji ispitanici imaju s JADRANKOM TURIZAM. U tu svrhu prikupljaju se osobni podaci od gostiju i osoba koje su tražile ponudu ili rezervirale smještaj, osoba koje su sudjelovale u nagradnoj igri, pristupile u članstvo programa vjernosti, ispunjavale upitnik o zadovoljstvu, osoba koje su obavile kupnju u web trgovini ili na drugi način bile u nekom odnosu s JADRANKOM TURIZAM. Osobni podaci koji se prikupljaju su prvenstveno ime i prezime, E-mail adresa, ali i osnovni podaci vezani uz taj odnos s nama (primjerice: objekt, podaci o izvršenoj kupnji, kupljenom doživljaju). Ispitanici imaju pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno sukladno točki 70. uvodnih odredbi Uredbe. 
 
JADRANKA TURIZAM na nekim svojim web stranicama ima mogućnost prijave korisnika na Newsletter. Kako bi osigurali da prilikom unosa E-mail adrese nije došlo do pogreške ili zlouporabe, koristimo tzv. Double-Opt in proces (dvostruka verifikacija): nakon što je adresa unesena u polje za prijavu, JADRANKA TURIZAM šalje na E-mail link za potvrdu. Tek nakon što ste kliknuli na link za potvrdu, dodaje se Vaša E-mail adresa u bazu podataka za slanje određenog Newslettera. Takvi Newsletteri se šalju temeljem vaše privole koju nam dajete ispunjavajući i potvrđujući obrazac na web stranicama. Sadržaj Newslettera i svrha bit će navedena prilikom vaše prijave (primjerice: obavijesti o aktualnim posebnim ponudama u našim objektima, ponude za radna mjesta i sl.). 
 
U slučaju da ispitanici, samostalno prilikom ažuriranja profila na web stranicama daju dodatne podatke, JADRANKA TURIZAM će, temeljem Vaše privole, koristiti i te podatke prilikom slanja Newslettera. 
 
Također, ispitanici mogu dati posebnu privolu za prikupljanje dodatnih osobnih podataka (primjerice: zemlja, datum rođenja, interesi i preferencija smještaja) koje JADRANKA TURIZAM prikuplja i koristi radi profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o ponudama dizajniranim baš za Vas. 
 
Ispitanici, članovi Lošinj Hotels Premium Cluba i/ili Camping Cres & Lošinj Cluba  mogu dobivati i Newslettere kako je opisano u poglavlju ČLANSTVO U PROGRAMIMA VJERNOSTI. 
 
Rok obrade osobnih podataka u svrhu slanja Newslettera je 10 (deset) godina računajući:
 • od dana zadnjeg boravka odnosno drugog poslovnog odnosa sa nama kada se Newsletteri šalju temeljem legitimnog interesa, 
 • od dana vaše privole, kada se Newsletteri šalju temeljem Vaše privole. 
U svim slučajevima kada je ispitanik dao privolu, ispitanik ima pravo u svako doba povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav. 
 
U svakom trenutku, bez obzira na pravnu osnovu primanja Newslettera, možete se odjaviti od primanja bilo kojeg Newslettera klikom na link koji se nalazi na dnu svakog Newslettera/SMS-a bez naknade i bilo kakvih drugih posljedica te u tom slučaju nećete više primati Newsletter, ali će podaci ostati arhivirani. Odjava s Newslettera nije vezana uz legitiman interes JADRANKE TURIZAM da ispitanicima za koje postoji i neka druga pravna osnova (primjerice gosti objekata, kandidati za zaposlenje) šalje servisne E-mailove i upitnike o zadovoljstvu vezanim uz konkretan boravak, kao i druge servisne E-mailove. 
VIDEO NADZOR
JADRANKA TURIZAM kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere video nadzora radi zaštite objekata, osoba i imovine, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u perimetru nadzorne kamere. 
 
JADRANKA TURIZAM na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen video nadzor.
 
JADRANKA TURIZAM svjesna je da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u perimetru kamere (gosti, zaposlenici, poslovni partneri i dr.), te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti JADRANKE TURIZAM.
 
Videozapisi se redovito presnimavanju tako da se automatski brišu nakon najviše 6 (šest) mjeseci od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.
 
U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, JADRANKA TURIZAM može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri JADRANKE TURIZAM registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.
WEB STRANICE, KOLAČIĆI (COOKIES) I INTERNETSKE TEHNOLOGIJE
JADRANKA TURIZAM ima nekoliko web stranica (primjerice: https://www.losinj-hotels.com/,  https://www.losinj-hotels.com/blog/hr/, https://www.camps-cres-losinj.com/, https://www.camp-cikat.com/, https://www.camp-bijar.com/, https://www.camp-baldarin.com/) i moguće da će ih stvarati još, a sve kako bi se pružila što bolja usluga i omogućilo korisnicima jednostavniji i brži pristup sadržajima koji ih zanimaju. 
 
Ove Politike odnose se i na sve te stranice sa svim poddomenama, te aplikacijama za mobilne telefone, aplikacijama za Apple uređaje (primjerice aplikacija Alhambra Guest Directory), blogove, te ostale online komunikacije. Moguće je da određene aplikacije imaju svoja pravila privatnosti te molimo korisnike da se upoznaju s pravilima o zaštiti podataka koja su dostupna u tim aplikacijama. 
 
Od posjetitelja web stranica JADRANKE TURIZAM kao i korisnika aplikacija JADRANKE TURIZAM može se dobivati osobne podatke koji se upotrebljavaju u svrhe u koje su pruženi u skladu s informacijama navedenima u trenutku prikupljanja (ili očitom svrhom koja se može izvesti iz konteksta prikupljanja). Korisnici imaju kontrolu nad osobnim podacima koje unose u web obrasce, aplikacije, a izuzetak može biti automatska obrada zbog kolačića na web stranici kako je objašnjeno niže. 
 
Primjerice, na internetskim stranicama JADRANKE TURIZAM pruža Vam se mogućnost da se prijavite na Newslettere JADRANKE TURIZAM kako bi primali informacije ili ponude JADRANKE TURIZAM. Također, na internetskim stranicama JADRANKE TURIZAM pruža Vam se mogućnost rezerviranja smještaja, prijave na posao u JADRANKI TURIZAM, prijave na razna događanja i sl. U svakom tom slučaju Vi dajete podatke koji su JADRANKI TURIZAM potrebni za ispunjenje svrhe svakog pojedinog slučaja. Također, u slučaju da ste dali komentar na društvenim mrežama ili drugim online mjestima JADRANKE TURIZAM može Vas se zamoliti da se prenese taj komentar uz navođenje Vašeg imena. 
 
Pravna osnova za obradu osobnih podataka posjetitelja web stranica JADRANKE TURIZAM je legitimni interes ili privola ako se od ispitanika traži davanje privole. 
JADRANKA TURIZAM može na svojim stranicama koristiti i širok spektar novih alata u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. U svakom tom slučaju sa pružateljima usluga se sklapaju ugovori kojima se detaljno opisuju eventualna obrada osobnih podataka. 
 
Politike privatnosti JADRANKE TURIZAM ne pokrivaju načine postupanja s informacijama drugih društava i organizacija koje su povezane u nekim slučajevima sa stranicama JADRANKE TURIZAM, a koje mogu upotrebljavati kolačiće, pikselne oznake i druge tehnologije te Vas upućujemo da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima poslovanja. Također, prikupljanje podataka na stranicama otvorenim za neke događaje u kojima se JADRANKA TURIZAM navodi smo kao sponzor, partner i sl., nije u domeni JADRANKE TURIZAM, kao niti stranice za koje možete naći link na stranicama JADRANKE TURIZAM, a da nisu stranice JADRANKE TURIZAM. Korištenjem društvenih mreža npr. Facebook, Instagram i dr. prihvaćate pravila tih platformi, između ostalih i pravila vezana uz obradu osobnih podataka, te JADRANKA TURIZAM upućuje da se upoznate s istima. 
 
Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i na web stranicama JADRANKE TURIZAM se koriste „kolačići“ (male datoteke koje se spremaju na Vaše računalo pri pristupanju internetskim stranicama JADRANKE TURIZAM kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i druge tehnologije koje olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. 
 
JADRANKA TURIZAM koristi različite vrste kolačića. 
 
Kolačići prema funkciji:
 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići omogućavaju bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na Vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne traži se Vaša privola. 
 • Funkcionalni kolačići – pomoću njih se provodi naprednija analiza rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka može se utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa je JADRANKA TURIZAM onda u mogućnosti prilagoditi web stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće se traži Vaša privola. 
 • Oglašivački kolačići – pomoću njih se analiziraju Vaši interesi i želje, a oni služe u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koji se organiziraju putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija). Za ove kolačiće se traži Vaša privola. 
Kolačići prema izvoru:
 
Kolačići prve strane (first party cookie) - dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu. 
Kolačići treće strane (third party cookie) - Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške ili analitičke svrhe. 
 
Kolačići prema trajanju:
 • Stalni kolačići - Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama. 
 • Privremeni kolačići - Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju. 
Kolačići JADRANKE TURIZAM se pohranjuju u pregledniku korisnika najduže 2 godine. 
 
Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a u nastavku su linkovi za postupke brisanja u najpopularnijim internetskim preglednicima: 
 
Mozilla Firefox:
 
Microsoft Edge:
 
Google Chrome:
ZAVRŠNE ODREDBE
Ove Politike privatnosti ažurirane su i primjenjuju se od dana 6. srpnja 2021. godine, a dostupne su na web stranicama https://www.losinj-hotels.com/hr/politika-privatnosti/ i  https://www.camps-cres-losinj.com/hr/politika-privatnosti.aspx, kao i na drugim web stranicama JADRANKE TURIZAM te također u uredima Sektora ljudskih potencijala i na svim recepcijama objekata JADRANKE TURIZAM. Iste povremeno mogu biti mijenjane, kada to zahtijevaju izmjene pravnih propisa ili našeg poslovanja na način koji utječe na zaštitu osobnih podataka ispitanika. 

vrh stranice